تادانه

پنج کتاب از سید مصطفی رضیئی

اعتراف
آر. ال. استاین
مترجم: سیدمصطفی رضئیی

نشر ویدا/ 154 صفحه/ چاپ اول 1391/ 1100 نسخه/ 4000 تومان


خواهر خوانده
آر. ال. استاین
مترجم: سیدمصطفی رضئیی

نشر ویدا/ 164 صفحه/ چاپ نخست 1391/ 1100 نسخه/ 4000 تومان


تحسین‌گر مرموز
آر. ال. استاین
مترجم: سیدمصطفی رضئیی

نشر ویدا/ 162 صفحه/ چاپ نخست 1391/ 1100 نسخه/ 4000 تومان


پدر و مادرها هم آدم‌اند
و چند نمایشنامه‌ی مدرن دیگر
گزینش و ترجمه: سیدمصطفی رضیئی

انتشارات افراز/ 264 صفحه/ چاپ نخست 1391/ 1100 نسخه/ 8800 تومان


خدا حفظ‌تان کند دکتر که‌وارکیان
کورت ونه‌گات جونیور
گزینش و ترجمه: سیدمصطفی رضیئی

انتشارات افراز/ 104 صفحه/ چاپ دوم: آبان 1390/ 1100 نسخه/ 2500 تومان
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment