تادانه

دخترم!
وقتی دیگران از تو حقیقت موضوعی را می‌خواهند، جوابی بده که دوست دارند بشنوند.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment