تادانه

دو کتاب

شاخه‌ای که همه چیز را دید
نویسنده: فاطمه سرمشقی
تصویرگر: تهمینه خواجوی
اثر برگزیده در چارمین دوره مسابقه قصه‌نویسی
و سومین دوره تصویرگری انتشارات علمی و فرهنگی

شرکت انتشارات علمی و فرهنگی/ 24 صفحه/ چاپ نخست: 1390/ 3000 نسخه/ 2000 تومان


آشیانه‌ای که پرید
نویسنده: حمیدرضا توکلی
تصویرگر: ثنا حبیبی‌راد
اثر تحسین شده در چهارمین دوره مسابقه قصه‌نویسی
و سومین دوره تصویرگری انتشارات علمی و فرهنگی

شرکت انتشارات علمی و فرهنگی/ 16 صفحه/ چاپ نخست: 1390/ 3000 نسخه/ 1900 تومان

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment