تادانه

آوازهای زنی که از گرامافون می‌آمد
(مجموعه شعر)
سیدمرتضی نجاتی

نشر چشمه
118 صفحه
چاپ اول زمستان 1390
شمارگان 1000 نسخه
3400 تومان

تادانه‌نوشت: سال‌ها بود مجموعه شعری چنین شش‌دانگ نخوانده‌بودم.
مجموعه شعرهایی به دستم رسیده بود که یک شعر یا چند شعرش را دوست داشتم اما اینکه یک کتابی، تمام و کمال این‌طور اسیرم کند، نه.
همین بریده شعر پشت جلد کتاب را بخوانید:
ما بریده‌های از هم‌بریده‌ایم
و هرکدام‌مان چنان دور افتاده‌ایم از هم
که اگر دنیا را هم دربست بگیریم
به پله‌های آخرین کشتی نمی‌رسیم ...

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment