تادانه

داستان ایرانی
سه گانه یوسف علیخانی/ آموت
غیرقابل چاپ سید مهدی شجاعی/ کتاب نیستان
دفتر خاطرات حیوانات علیرضا غفاری/ سوره مهر
آب انبار هوشنگ مرادی کرمانی / معین
داستان خارجی
مرگ قسطی لویی فردینان سلین مهدی سحابی/ مرکز
ظرافت جوجه تیغی موریل باربری مرتضی کلانتریان
/ کندوکاو
مامان و معنی زندگی اروین د. یالوم سپیده حبیب
/ قطره
آخرین انار دنیا بختیار علی آرش سنجابی
/ افراز

* به نقل از اینجا

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment