تادانه

دست هايش بوي گل مي داد
نويسنده: مرضيه جوكار
ناشر: شركت انتشارات علمي و فرهنگي
تصويرگر: هدي عظيمي
چاپ اول: زمستان 1390
44 صفحه
تيراژ: 3000 نسخه
قيمت: 1500 تومان
(منتخب هفتمين دوره جايزه ادبي اصفهان/ سال 88 بخش آثار چاپ نشده)
قسمتي از متن كتاب: حتما به اينجانب مي گوييد از شما بعيد است! اين خبر خاله زنكي ديگر چيست؟ ولي اگر صبر كنيد خيلي زود متوجه مي شويد كه زن ذليل بودن پادشاه، چقدر در مسائل فرهنگي، سياسي و اجتماعي كشور تاثير مثبت داشت. نگاه به ظرافت و شكنندگي زن ها نكنيد؛ همه ي قدرت هاي پشت پرده در دست همين موجودات لطيف است!...
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment