تادانه

خدا محبت است
كتاب «خدا محبت است» با گردآوری و تحقیق فریده برنگی و مقدمه دکتر احمد تمیم‌داری منتشر شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، این کتاب دربرگیرنده آیاتی از قرآن مجید و کتاب‌های آسمانی انجیل، تورات و زبور و شعرهاي مرتبط با آن آیه و درباره موضوع محبت است.
فریده برنگی درباره این کتاب می‌گوید: معتقدم انسان همواره در بند بوده و درد همزاد بشر است. هر فردی با توجه به باورها و اعتقاداتش به نوعی درمانی برای دردهایش می‌یابد. در این رهگذر در ادبیات فارسی شعرهای بسیاری درباره روان انسان، دردهای بشری و محبت را به عنوان راهکاری برای رهایی از آن مطرح کرده‌اند.
او می‌افزاید: از سوی دیگر، آیات بسیاری در قرآن و دیگر کتاب‌های آسمانی نیز بر محبت تأکید ویژه‌ای داشته‌اند. در این کتاب با تأکید بر این موضوع که منشأ تمامی دردهای انسان در ندانستن است، نمونه آیات و شعرهاي درباره محبت را ارائه کرده‌ام.
برنگي در پایان به استفاده از تصویر پرنده در متن این کتاب اشاره و عنوان مي‌كند: در متن این کتاب از تصاویر پرنده استفاده کرده‌ام. پرنده سمبول رها شدن و به اوج رسیدن است. با استفاده از این تصاویر سعی کرده‌ام تنهایی انسان را نشان دهم؛ تنهایی‌اي که به قفس می‌ماند و تنها مهر و محبت می‌تواند او را از آن رهایی بخشد.
کتاب «خدا محبت است» در 136 صفحه و به قیمت 4000 تومان توسط نشر آموت منتشر شده است.

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment