تادانه

داستان‌های غریب، مردمان عادی
(مجموعه داستان)
محمدعلی علومی

شرکت نشر نقد افکار
دبیر مجموعه: محسن فرجی
162 صفحه
1100 نسخه
چاپ اول 1390
4500 تومان

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment