تادانه

نزدیک‌تر بیا
(مجموعه داستان)
فاطمه خلخالی استاد

شرکت نشر نقد افکار
دبیر مجموعه: محسن فرجی
120 صفحه
1100 نسخه
چاپ اول 1390
3500 تومان

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment