تادانه

منتشر شد

جامع‌الحکایات
(براساس نسخه‌ی آستان قدس رضوی)
به‌کوشش: پگاه خدیش و محمد جعفری‌قنواتی

انتشارات مازیار
764 صفحه
1200 نسخه
چاپ اول 1390
21000 تومان

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment