تادانه

یوسف ثانی، علیخان الملک
اثر خامه‌ی صالح تسبیحی

یوسف ثانی، علیخان الملک | از متجددین و مریدان سیدجمال بود. با حاج سیاح به فرنگ رفت و در آنجا ادبیات فرانسه آموخت. در زلزله ی سنه 1202 لای در دارالفنون ماند. (هرگونه شباهت تعمدی ست.)
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment