تادانه

یک نویسنده تازه‌نفس
پارسال همین‌موقع‌ها بود که آمد و رمانش را داد و گفت شاگرد آقای فلانی است. کتابش را فرستادم برای بررسی. به‌ آقای فلانی هم زنگ زدم و گفتم شاگردت آمده. آقای فلانی گفت من چنین شاگردی ندارم و اصلا چنین اسمی تا به حال به گوشم نخورده. بعد کتاب از بررسی برگشت. امتیاز خوبی برای انتشار گرفته بود. کتاب را منتشر کردم. خیلی کم فروخته اما بیشترین پیام‌ها را دریافت کرده‌ام از کسانی که خوانده‌اند کتاب را؛ رمان مردگان نوشته رضا ایزی/ 120 صفحه/ 3000 تومان

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment