تادانه

وصف حال
این روزها کاغذ از بندی 23 هزار تومان به بندی 39 هزار تومان رسیده.
این روزها سخت‌گیری‌های ارشاد تا حد خفه‌کردن نطفه رسیده.
این روزها جنگ و جدل برای نمایش نویسنده‌بودن به حد تهوع رسیده.
این روزها نقد کردن چک‌های برگشتی، آدم‌ها را به شرخری رسانده.
این‌روزها هوای آلوده تهران، باران به خودش نمی‌بیند.
این روزها به هیچ‌کس نمی‌توان اعتماد کرد.
اما من همچنان به خودم اعتماد دارم و می‌ایستم تا موریانه‌ها تک‌تک سلول‌هایم را بخورند و بخورند و بخورند ...
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment