تادانه

دو کتاب تازه نشر چشمه
بگذارید میترا بخوابد
رمان
کامران محمدی

نشر چشمه
130 صفحه
چاپ اول: 1390
تیراژ: 1500 نسخه
قیمت: 3300 تومان


پنجاه درجه بالای صفر
رمان
علی چنگیزی

نشر چشمه
210 صفحه
چاپ اول: 1390
تیراژ: 1500 نسخه
قیمت: 5000 تومان

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment