تادانه

سنگ قبر «نیکوس کازانتزاکیس»


hope for nothing. I fear nothing. I am free.
(Δεν ελπίζω τίποτα. Δε φοβούμαι τίποτα. Είμαι λεύτερος.) (Tomb of N. Kazantzakis in Heraklion)

نوشته روی سنگ گور نیکوس کازانتزاکیس
نویسنده زوربای یونانی، مسیح باز مصلوب، آخرین وسوسه مسیح.

من به هیچ چیزی امید ندارم، از هیچ چیز هراس ندارم. من آزادم.
عکس: سامگیس زندی

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment