تادانه

ما دانیم قدر ما
نقل است در شبانه‌روزی در زندان، هزار رکعت نماز کردی. گفتند «چو می‌گویی که من حقم. این نماز که را می‌کنی؟» گفت: «ما دانیم قدر ِ ما!» (حلاج - تذکره‌الاولیا عطار)
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment