تادانه

برای رفع دلتنگی!
چو دیوانند گاه کوشش ایشان
جهان از دست ایشان شد پریشان

از اینجا
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment