تادانه

بعضی کتاب‌ها شانس دارند

خانه‌ها پُر شده از «خانه کوچک»
بعضی کتاب‌ها شانس دارند
روزنامه «روزگار» - دوشنبه 7 شهریور 1390 صفحه آخر

× بازتاب: بعضی کتاب‌ها هم شانس ندارند (کیوان مهرگان)

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment