تادانه

واژه «خزر» ايراني كهن است

گفت‌وگو با «عبدالرحمان عمادي» درباره «چندصد نام درياي خزر»
حورا نژادصداقت
روزنامه «جام‌جم» دوشنبه 7 شهریور 1390 صفحه 8

بازنشر در سایت نشر آموت ... اینجا

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment