تادانه

تولد نشریه «طومار» در حوزه تئاتر

نشريه طومار با مدير مسئولي دكتر محمود عزيزي استاد دانشگاه تهران و بازيگر نامدار تئاتر و سينماي ايران و سردبيري اميد بي نياز، روزنامه نگار و عضو كانون جهاني منتقدان تئاتر منتشر شد.
طومار نشريه روزانه پانزدهمين جشنواره بين المللي نمايش هاي آئيني سنتي است و در هفت شماره 20 صفحه اي انتشار يافت.
اين نشريه با رويكردي متفاوت و با استفاده از ظرفيت هاي تئوريك و نوشتاري هنرمندان بزرگ ايران چاپ شده است.
جمشيد مشايخي، حميد سمندريان، قطب الدين صادقي، مرتضي احمدي، بهزاد فراهاني، رسول نجفيان، سعدي افشار، ايرج راد، تاجبخش فنائيان، فرشيد ابراهيميان، صادق عاشور پور، اتابك نادري، شهرام كرمي، ژاله محمدعلي، عادل بزدوده، حسين محب اهري، زري اماد و ... در اين نشريه درباره تئاتر آئيني مطالبي را به رشته تحرير درآورده اند.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment