تادانه

وصف حال
ز مشکلات طریقت عنان متاب ای دل
که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز
(حافظ)
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment