تادانه

در ادبيات امروز نويسنده حرفه‌اي نداريم
محمد علي علومي كه به تازگي رمان «سوگ مغان» را منتشر كرده در گفت‌وگو با تهران امروز از چاپ رمان جديدش خبر داد. وي گفت رمان جديدش با عنوان «خانه كوچك» رماني «مردم‌پسند» است كه به مسائل و مشكلات جوانان مي‌پردازد.
علومي يكي از مشكلات امروز جوانان را مسئله اعتياد دانست و گفت: «در اين رمان مسائل عاطفي و احساسي با موضوع اعتياد گره مي‌خورد و نشان مي‌دهد كه چگونه عواطف و احساسات به بيرون رفتن از دام اعتياد كمك مي‌كند.»
وي درباره رمان‌هاي مردم‌پسند در ايران صحبت كرد و عنوان كرد: «به نظر من به كار بردن واژه «عامه‌پسند» براي برخي از آثار مناسب نيست چرا كه اين واژه بار تحقيرآميز دارد و توهين به مردم است، مي‌توان به جاي آن از واژه مردم‌پسند استفاده كرد.»
وي در ادامه گفت: «در ادبيات معاصر ايران رشد و هماهنگي به درستي صورت نپذيرفته و با كمبود آثار مردم پسند مواجه هستيم و اغلب آثار براي مخاطبين خاص نوشته مي‌شوند، اين در حالي است كه بزرگترين آثار ادبيات جهان براي مردم عادي نوشته شده‌اند.»
علومي با اعلام اينكه بازار ادبيات ايران با ركودي مواجه است كه دليل آن ادبيات روشنفكري حال حاضر در كشور است و افزود: «جريان روشنفكري ادبيات ايران به علت گريز از مسائل عاطفي و روز جوانان باعث شده ادبيات مخاطبين عادي خود را از دست بدهد و چاپ افت كند و بازار كتاب با ركود مواجه شود.»
علومي به سير ادبيات در طول تاريخ ايران اشاره كرد و گفت: «در دوره مشروطه ادبيات درگير مسائل سياسي شد و محور اصلي همه داستان‌ها مبارزه و ظلم‌ستيزي قرار گرفت، اين جريان در دوره خودش خوب بود اما در حال حاضر نياز جامعه تغيير كرده و نبايد به اين موضوعات پرداخت. آثار ارجمندي از ادبيات مردم‌پسند در تاريخ ادبيات ايران وجود دارد و بايد تعادل ميان آثار ادبي مردم‌پسند و ادبيات روشنفكري به وجود بيايد، اما متاسفانه نويسندگان حرفه‌اي در اين زمينه وجود ندارند و خيلي كم اين اتفاق مي‌افتد، البته نويسندگاني بودند كه توانستند به خوبي از پس اين موضوع بربيايند و ادبيات مردم‌پسند و روشنفكري را باهم پيوند بزنند كه يكي از آنها «احمد محمود» است اما متاسفانه امثال «احمد محمود» در ايران خيلي كم هستند و ادبيات به سمتي مي‌رود كه براي عموم مردم خوشايند نيست.»
علومي درباره آخرين اثري كه وارد بازار كرده است گفت: «چند ماهي از انتشار «سوگ مغان» مي‌گذرد و در اين مدت فروش آن مطلوب نبوده االبته من انتظاري هم براي فروش بالاي اين رمان ندارم چرا كه اين رمان خاصي است و با زبان استعاري تاريخ ايران را بازگو مي‌كند.» وي در ادامه گفت: «خودم نمي‌دانم اين كار چقدر موفق بوده چون من تجربه خاص در زمينه ادبيات استعاري نداشتم و منتظر نقد منتقدين هستم.»
محمدعلي علومي از رمان ديگرش با عنوان «پريباد» صحبت كرد كه منتظر مجوز چاپ آن است و اعلام كرد: «اين رمان با آثار ديگرم فرق دارد و به نوعي سبك آن رئاليسم جادويي است. در اين رمان عناصر اساطيري با زباني استعاري به تصوير كشيده شده‌اند.»

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment