تادانه

در چنین روزی
درست سه سال پیش در چنین روزی فکر کردم دیگر هیچ وقت کار روزنامه نگاری نخواهم کرد؛ از ترجمه گرفته تا تنظیم خبر و گرفتن گفتگو و نوشتن یادداشت و نقد و ...
خرداد 1387 بود و روز قبل تعطیلات میانه اش که بعد از یازده سال کار ثابت در روزنامه ها و مجلات مختلف، به خودم قول دادم دیگر نانم را اینطور درنیاورم.
و حالا امشب همین طوری یاد آن روزها افتادم که فکر می کردم می توانم مثل خیلی از آدم بزرگ های روزنامه نگاری جهان، بین نوشتن در روزنامه و نوشتن داستان، ارتباطی برقرار کنم اما آخرش احساس کردم از آغاز اشتباه کرده بودم.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment