تادانه

عکس ِ فوری
باد آمده بود لای شاخه های بید
و انگشتان آفتاب با گردنم بازی می کرد؛
باور کنم این ها با پای خودشان آمده بودند؟
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment