تادانه

گزارش تصویری شب منوچهر ستودهعبدالرحمان عمادی - دکتر منوچهر ستوده - ایرج افشار


علی دهباشی


دهباشی - شهره عمادی - عبدالرحمان عمادی - دکتر منوچهر ستوده


دکتر احسان اشراقی


دست ها و عصای دکتر ستوده


رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه تهران


علی دهباشی


عبدالرحمان عمادی
دکتر هوشنگ دولت آبادی
دکتر منوچهر ستوده


جواد میرهاشمی، کارگردان فیلم دکتر منوچهر ستوده
عکس ها اختصاصی ِ تادانه - دوشنبه دوم خرداد 1390


متن کامل سخنرانی عبدالرحمان عمادی ... اینجا
متن کامل سخنرانی دکتر هوشنگ دولت آبادی ... اینجا

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment