تادانه

از ما گرفتن و از شما نشنیدن!

در شب «منوچهر ستوده» از شب های بخارا/ دانشگاه تهران/ عکاس: رضا دشتی

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment