تادانه

نقد برگزيده‌هاي جايزه‌ي داستان سال
در نخستين نشست «عصر روشن» در سال 90، آثار برگزيده‌ي جايزه‌هاي داستان در سال 89 نقد شدند و اين موضوع مطرح شد كه انتخاب جايزه‌هاي ادبي خصوصي در جامعه تأثيرگذار است.
به گزارش خبرنگار بخش فرهنگ و ادب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين نشست روز گذشته (پنج‌شنبه، 18 فروردين‌) با نقد برگزيدگان چهار جايزه‌ي ادبي در كتاب‌سراي روشن برپا شد.
در ابتدا، عليرضا بهرامي كه اجراي اين نشست را برعهده داشت، با اشاره به دليل برگزاري نشستي براي بررسي برگزيدگان جايزه‌هاي ادبي، گفت: اگر رويكرد رسانه‌يي داشته باشيم، اين جايزه‌ها جايزه‌هاي ويژه‌ و تاثيرگذارتري بودند و در جواب اين سؤال كه چرا در ميان انتخاب ما، جايزه‌هاي بخش دولتي قرار ندارند و تنها جايزه‌هاي بخش خصوصي بررسي مي‌شوند - البته گذشته از اين موضوع كه يكي از جايزه‌ها يعني جايزه‌ي شهيد حبيب غني‌پور از حمايت بخش دولتي هم برخوردار است - بايد گفت، يك دليل اين است كه جايزه‌هاي بخش دولتي تريبون‌هاي زيادي دارند و نشريات و رسانه‌هاي متعلق به وزارت ارشاد از آن‌ها زياد مي‌گويند و ديگر اين‌كه اين جايزه‌ها تقريبا برگزيده‌اي نداشتند و براي مثال، اگر مي‌خواستيم از كتاب سال انتخاب كنيم، نمي‌دانستيم چه كسي را بايد دعوت كنيم. از سوي ديگر، اين موضوع وجود دارد كه انتخاب‌هاي بخش خصوصي عموما با اقبال زيادي روبه‌رو مي‌شوند و ديگر جايزه‌ها با وجود بودجه‌هاي زيادي كه صرف‌شان مي‌شود، آن‌چنان نتيجه‌اي براي ادبيات ما ندارند ... ادامه‌ي این نشست
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment