تادانه

ادای دین به شکوفه ها
تا امروز به چشم ِ خریدار نوروز را ندیده بودم. دو روز قبل از عید رفتیم قزوین و روز دوم عید راهی ِ «بُناب» شدیم و بعد پنجم برگشتم تهران و از روز شنبه ششم فروردین کرکره نشر آموت بالا زده شد و همه اش بُدو بُدو؛ تا امروز که وقت ِ برگشتن ِ به خانه، شکوفه ها بهم لبخند زدند و اسیرشان شدم.


عکس ها: اختصاصی تادانه

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment