تادانه

«کتاب چهار» مایه افتخار تلویزیون ملی

«منوچهر حسن زاده» مدیر نشر «مروارید» - کتاب چهار تلویزیون

وقتی رسیدم منزل، دستم رفت طرف کنترل تلویزیون و شبکه چهار تلویزیون را باز کردم. خنده نشست توی صورتم. استاد «منوچهر حسن زاده» مدیر خوش تیپ و مهربان نشر «مروارید» داشت حرف می زد. حرف های خوبی درباره کتاب زد.
آقای حسن زاده را دو سه بار بیشتر ندیدم؛ یک بار به لطف خانم «الاهه دهنوی» به نشر مروارید دعوت شدم و دو ساعتی با آقای حسن زاده حرف زدم که کلی کتاب بهم داد. یک بار در جلسه نقد کتاب «پل استر» در باشگاه دانشجویان، ایشان را دیدم و یک بار هم چند روز پیش در اختتامیه چهاردهمین دوره کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران که دوست خوبم دکتر «حمیدرضا توکلی» نویسنده کتاب «بوطیقای روایت در مثنوی» برنده اش بود. ناشر این کتاب مروارید است.
آقای حسن زاده از جمله ناشرانی است که برای مولفانش احترام قائل است و تردید ندارم اگر نشر آموت نبود، عروس بید را برای انتشار به نشر مروارید می سپردم.


«منوچهر حسن زاده» مدیر نشر «مروارید»
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment