تادانه

گزارش تصویری تشییع «ایرج افشار»

بهمن فرمان آرا


دکترسیدمحمدکاظم موسوی بجنوردی، رئیس دایره المعارف بزرگ اسلامی


دکتر آذرنوش آذرتاش
نفر وسط: عنایت الله مجیدی، رئیس کتابخانه دایره المعارف بزرگ اسلامی


خواهر ایرج افشار


ایرج افشار


بجنوری - دکتراحسان نراقی


دکتر حداد عادل


دکتر شفیعی کدکنی


آیت الله دکتر مصطفی محقق داماد


غلامحسین کرباسچی


جواد آتشباری


حجت سپهوند


دکتراحمد اقتداری


دکترفتح الله مجتبایی- کامران فانی - دکترمحمدعلی موحد


دکترهوشنگ دولت آبادی، پزشک ایرج افشار


محموددعایی - اسدالله امرایی - دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی - اشعری


یوسف علیخانی و عبدالرحمان عمادی


علی دهباشی - شهاب دهباشی - عبدالرحمان عمادی و همسرش


عبدالرحمان عمادی و همسرش

دایره المعارف بزرگ اسلامی دارآباد


استادمحمد زهرایی، مدیر نشر کارنامه

* عکس ها: اختصاصی تادانه - جمعه 20 اسفند 89 - دایره المعارف بزرگ اسلامی

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment