تادانه

گفتگو با «محمدعلی علومی»

به بهانه انتشار رمان «سوگ مغان»
اسطوره ها هنوز داستانی ترین موضوع پیرامون ما هستند
گفتگو: حمید نورشمسی
روزنامه جوان - دوشنبه 23 اسفند 89 صفحه 11

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment