تادانه

نشر ققنوس؛ سه کتاب تازه
پسری که مرا دوست داشت
مجموعه داستان
بلقیس سلیمانی

نشر ققنوس
چاپ اول اسفند 89
104 صفحه
2200 نسخه
2000 تومان


علائم حیاتی یک زن
رمان
فرزانه کرم پور – لادن نیکنام – مهناز رونقی

نشر ققنوس
چاپ اول زمستان 1389
503 صفحه
220 نسخه
9500 تومان


کسی برای قاطر مرده گریه نمی کند
مجموعه داستان
جواد جزینی

نشر ققنوس
چاپ اول 1389
103 صفحه
1100 نسخه
2000 تومان

Labels: , , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment