تادانه

ابوتراب کاتب و براندازی زمان
تیمور مالمیر – حسین اسدی جوزانی

دانشگاه کردستان
چاپ اول 1389
208 صفحه
1500 نسخه
5000 تومان

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment