تادانه

فرمول جادویی عامه پسندها

هفته نامه یکشنبه - سال اول - شماره 4 - یکشنبه 10 بهمن 1389


نقد یاسین نمکچیان بر معجون عشق - صفحه 26 و 27


گفتگو با ر. اعتمادی: صفحه 28 و گفتگو با نرگس جورابچیان: صفحه 29


گفتگوی علی خوشتراش با نسرین ثامنی درباره «شب آفتابی»: صفحه 30 و 31


توضیح کوتاه: روی هر کدام از این صفحات کلیک کنید می توانید به صفحه مورد نظر برسید. به راحتی می توانید مجله را ورق بزنید و با کلیک کردن بر گزینه مثبت، صفحه بزرگ و خوانا می شود.

Labels: , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment