تادانه

أهنئ هذا الانتصار لشعب مصر

الاحتفالات تعم مصر بسقوط مبارك


دولت «حُسنی مبارک» در مصر سقوط کرد؛ 22 بهمن 1389
اینجا و اینجا

خوشحالم اینجا می‌نویسم: مصری‌ها عاشق ایرانی‌ها هستند و ایرانی‌ها عاشق مصری‌ها.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment