تادانه

خالی | یک شعر خوب
دانه های کلامم را
آفتاب می کنم.
تا بخشکند.
آتش می دهم.
و کنار آجیل شب یلدا
یک کاسه کلام بوداده بی مغز
می گذارم
و یکریز حرف می زنم،
برای
شمع و کرسی و هندوانه.
و از یاد می برم
یک ظرف کلام بوداده بی مغز،
کنار بساط گذاشته ام

از این کتاب
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment