تادانه

دکترها و بوطیقا و مهرآیین

مهرآیین
دخترِ دکتر حمیدرضا توکلی و فاطمه سرمشقی

از راست به چپ: دکتر ناصر رحیمی، دکتر مسعود جعفری، دکتر محمد دهقانی، دکتر قربان ولیئی، دکتر حسن اکبری، دکتر حمید رضا توکلی در جلسه رونمایی کتاب «بوطیقای روایت در مثنوی» در فرهنگسرای کومش ِ سمنان. پنجشنبه 18 دی 89

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment