تادانه

«بوطیقای روایت در مثنوی» رونمایی شد
جلسه رونمایی ومعرفی کتاب از اشارت های دریا (بوطیقای روایت در مثنوی) درفرهنگسرای کومش سمنان برگزار شد.
این کتاب که نگاشته دکتر حمید رضا توکلی است به هنر روایتگری مولانا می پردازد و از سوی انتشارات مروارید منتشر شده است.
در این جلسه ناقدان و صاحب نظران به معرفی و بررسی این کتاب پرداختند. دکتر محمد دهقانی کتاب را از نظر گستردگی مباحث و منابع درخور توجه دانست. همچنین از این جهت که شیوه های نقد به ویژه رویکرد صورتگرا و ساختارگرا در مورد یک متن مشخص فارسی به کار گرفته شده است.
دکتر مسعود جعفری حسن این کتاب را در ناگفته های آن دانست، این که نویسنده دقیقا در دایره ای که در آغاز مشخص کرده حرکت کرده است.
دکتر قربان ولیئی بر آمیختگی شگفت آور پژوهش دانشگاهی با ذوق و شوریدگی در این کتاب انگشت نهاد.
دکتر اکبری بیرق کتاب را تبیین گر این نکته دانست که شکوه و زیبایی مثنوی نه تنها در محتوا و معانی آن که در صورت آن نیز هست.
دکتر ناصر رحیمی به موانست درازآهنگ نگارنده با مثنوی و غزلیات شمس اشاره کرد.
در پایان نویسنده اثر خویش را نقطه آغازی دانست که امیدوارست با طرح پرسش ها و مسائل تازه شوق ادامه راه را در پژوهندگان در این قلمرو برانگیزد.
در این مراسم کلیپی نیز از اظهارنظر چند صاحب نظر (دکتر امیر بانو کریمی، دکتر محمد شادروی منش، یوسف علیخانی، مرضیه سرمشقی و ...) دربارة کتاب پخش شد.


دکتر ناصر رحیمی،دکتر مسعود جعفری،دکتر محمد دهقانی،دکتر قربان ولیئی،دکتر حسن اکبری،دکتر حمید رضا توکلی


فرهنگسرای کومش ِ سمنان. پنجشنبه 18 دی 89

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment