تادانه

قرار دیدار دانشگاه فردوسی | روایت دوم

تلاش براي خلق کلمه
گزارش خدیجه زمانیان از نشست دانشگاه فردوسی مشهد
روزنامه قدس - دوشنبه 22آذر ماه 1389 - صفحه 5 (PDF)

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment