تادانه

دو کتاب از پرویز پژوم شریعتی
داستان آفرینش و تاریخ پیشدادی و کیانی
در باورهای کهن ایرانی
پژوهش و گزارش: پرویز پژوم شریعتی

انتشارات هونام
290 صفحه
چاپ اول 1378


واژه نامه گویش باستانی سمنانی
محمدحسن جواهری
پرویز پژوم شریعتی
دو جلدی

انتشارات آبرخ
چاپ اول 1387
18500 تومان

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment