تادانه

قرار دیدار دانشگاه فردوسی | فایل صوتی

نظرات «کامران محمدی» نویسنده و روزنامه نگار ... اینجا
نظرات «محمدعلی علومی» نویسنده و منتقد ... اینجا

درباره سه مجموعه داستان
(قدم بخیر مادربزرگ من بود - اژدهاکشان - عروس بید)
نوشته یوسف علیخانی / نشر آموت
دانشگاه فردوسی مشهد - بیستم آذر 1389

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment