تادانه

چشم های آسمانی یک زن
(روایتی از زندگی پروین نجف زاده)
به قلم مریم روشن

نشر روشن مهر
256 صفحه
چاپ اول 1389
5000 تومان

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment