تادانه

در آغوش خدا گریه می‌کرد و می‌گفت نمیر!
(رمان)
حسن فرهنگی

نشر ثالث
156 صفحه
چاپ اول 1388
3000 تومان

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment