تادانه

از اشارت های دریا
بوطیقای روایت در مثنوی
دکتر حمیدرضا توکلی

نشر مروارید
چاپ اول 1389
707 صفحه
19000 تومان

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment