تادانه

تلنگر
امروز که نامه «کتابخانه کنگره آمریکا» رسید و تبریک برای انتشار کتاب های این مرد، نگاهی انداختم به آمار فروشش پس از یک سال. دیدم 50 - 60 تایی مانده هنوز. تیراژشش هم 1100 تا بوده. دیگر هم تجدیدچاپ شان نمی کنم؛ همین.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment