تادانه

دو کتاب از علی قانع
دختر سیاه/ دختر سفید
جویس کارول اوتس
مترجم: علی قانع

نشر افراز
336 صفحه
چاپ اول 1389
7800 تومان

راهپیمایی روی ماه
مجموعه داستان
علی قانع

نشر افراز
112 صفحه
چاپ اول 1389
2800 تومان

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment