تادانه

شهيد حضرتقلي‌ کمالي‌ط‌راقي‌
نام پدر: ولي‌
محل تولد: شهرستان بجنورد روستاي ط‌راقي‌كرد
تاريخ تولد:02/01/49
تاريخ شهادت :22/10/65
محل شهادت :
منطقه :
مسؤليت :
رزمنده‌ شغل :
عضويت :
ساير يگان:
گلزار : ثبت نشده
کد شهید:6531020

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment