تادانه

منتشر شد
گیله وا – 110
مرداد و شهریور 1389
60 صفحه – 1500 تومان

صاحب امتیاز و مدیرمسوول: محمدتقی پوراحمد جکتاجی
سردبیر: هوشنگ عباسی

گسست از فرهنگ سیاسی مشروطه در انقلاب جنگل و پیامدهای آن
درآمدی بر پیوندهای تاریخی گیلکان و تالشان
حکایت میزبانی: تلخ و شیرین نوروزبل 1584
تاملی بر نوروزبل و تقویم مرتبط با آن
چهارچرخ تنهایی، دل مویه ای برای شهین بارور
قصه نویسی گیلکی و خانه فرهنگ گیلان
درباره زبان گیلکی
تپه های مارلیک ( نگاهی به فیلم مستند ابراهیم گلستان)
بخش گیلکی: شعر، داستان و فولکلور
و تقویم 1584 گیلان باستان
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment