تادانه

معرفی یک نویسنده

فاطمه سرمشقی
متولد 1357 - کرج
فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی
ساکن سمنان


فیل کوچولو چه کار می کنی؟
نویسنده: فاطمه سرمشقی
تصویرگر: سحر بردایی

انتشارات علمی و فرهنگی
24 صفحه
چاپ اول: 1389
3000 نسخه
1500 تومان


هدیه آفتاب
نویسنده: فاطمه سرمشقی
تصویرگر: ندا عظیمی

انتشارات علمی و فرهنگی
24 صفحه
چاپ اول: 1388
3000 نسخه
1500 تومان


آدمک کی زنده شدی؟
نویسنده: فاطمه سرمشقی
تصویرگر: مرضیه سرمشقی

انتشارات علمی و فرهنگی
24 صفحه
چاپ اول: 1389
3000 نسخه
1700 تومان

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment