تادانه

منتشر شد
فصلنامه فرهنگ مردم
سال نهم – شماره 34
4500 تومان

صاحب امتیاز و مدیرمسوول: سیداحمد وکیلیان
سردبیر مهمان: محمد جعفری (قنواتی)

ویژه نامه قصه، رمانس و انواع روایی (شماره 1)
قصه های ایرانی (سیدابوالقاسم انجوی شیرازی)
اصطلاحات فرهنگ مردم در زبان فارسی (محمود امیدسالار)
روایان گمنام افسانه های ایرانی (مشدی گلین خانم، توته پاشا، آواجی و استاد مشهدی علی)
عبارات آغازین و پایانی افسانه های ایرانی (محمدجعفری قنواتی)
روایتی دیگر از حکایتی دیگر (حسین اسماعیلی)
خانه زهمن، قصه های از مثنوی در سنت روایی جهان (اولریش مارزلف)
رمانس های عامیانه ایرانی قبل از صفویه (ویلیام هاناوی)
داستان خاله سوسکه، کتمان خشونت در فرهنگ ایران (فرشته نام آور)
انیمیشن سازان، افسانه ها و حکایت ها (محمدرفیع ضیایی)
اسطوره ها، افسانه ها و قصه های کردی (هاشم سلیمی)
و آثاری از: پگاه خدیش، پگاه شهباز و آزیتا رفیعی سرشکی
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment